คณะผู้บริหาร/ที่ปรึกษา และทีมงาน  

 

     
   

คุณสุปราณี  เลิศเจริญพาณิชย์กุล (กรรมการผู้จัดการ)
 

คุณสุเมธา  ชัยสาร  (รองกรรมการผู้จัดการ)
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
สามัญวิศวกรโยธา (สย 10525)

 

คณะที่ปรึกษา คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

คุณธนกฤต  ปาลิตนนท์เกียรติ์  (ที่ปรึกษา)
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ธนบุรี 
สามัญวิศวกรเครื่องกล (สก 1315) 

คุณเจษฎา ศรีมาลา (ผจก.ฝ่ายวิศวกรรม)
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ภาคีวิศวกรโยธา (ภย 46400) 

คุณรังสรรค์  สำโรงทอง (ผจก.ฝ่ายออกแบบ)
สามัญวิศวกรโยธา (สย 10721) 

คุณพิษณุ ทองงามขำ (ผจก.ฝ่ายโครงการ)
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
ภาคีวิศวกรโยธา (ภย 47037) 

คุณรณรงค์  ท้าวพา (ผจก.ฝ่ายโครงการ)
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคีวิศวกรโยธา (ภย 53136) 

คุณชัยชนะ  ศรีวิไล (วิศวกรไฟฟ้า)
ภาคีวิศวกรไฟฟ้า (ภฟภ 32736) 

คุณภูริทัต ใหม่ละเอียด (วิศวกรเครื่องกล)
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาคีวิศวกรเครื่องกล (ภก 31652 ) 

คุณประสงค์ศิลป์ คำหุ่น (ผจก.ฝ่ายความปลอดภัย)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ 

 

 

 

< >
ผลงานของเรา
กิจกรรมของบริษัทฯ
ติดต่อเรา
สมัครงาน
รู้จัก เอ็น.อี.อี

บริษัท เอ็น.อี.อี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

200/37 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.: 02-315-2469, 081-599-8308
แฟ็กซ์ : 02-315-2470
อีเมลล์ : nee@nee-eng.com

             แผนที่ เอ็น.อี.อี.